بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز كیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری/ بخش دوم ( کانال زلزله این کلیپ را تایید یا تکذیب نمیکند . )

AD