سوال دختر روس از مردم ایران!

نبود سواد رسانه ای و دروغ های تلگرامی آبرو و حیثت مون رو در مجامع بین المللی برده

AD