واکنش امام خمینی(ره) به سخنان رئیس جمهور آمریکا:

واکنش امام خمینی(ره) به سخنان رئیس جمهور آمریکا: این هیاهوها همان فریادهایی است که آن حیوان می زند!

AD