مستند "داستان وهابیت" - قسمت اول

پیدایش جنبش وهابیت در اوایل قرن 18 و بطور مشخص سال 1711 در منطقه نجد و تحولات مربوط به آن یک نقطه تحول در تاریخ شبه جزیره عربستان و تمام منطقه به شمار می رود. این جنبش با نام بنیانگذار آن شیخ محمد بن عبد الوهاب عجین شده است... http://fa.alkawthartv.com/news/131284

AD