سید امامی مرد و محبوب شد!

سلطنت طلب مقیم آمریکا به افشاگری ناخواسته در خصوص فعالیت های سید امامی در ایران پرداخت.

AD