هر خرابکاری در منطقه از اسرائیل است آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی دامت برکاته نماینده مرجعیت در بغداد

AD