بحران حمل اسلحه در آمریکا، جدی تر از گذشته

رادیو فردا به اعتراف در خصوص اوضاع وخیم آزادی حمل سلاح در آمریکا پرداخت.

AD