قوانین تجاری سازی ترکبیات غذا-داروی دریایی

یکی از مهمترین مسائل در تولید ترکیبات غذا-دارو شناخت قوانین حاکم بر تجاری سازی این محصولات در بازارهای هدف می باشد.

AD