رشته مهندسی مکاترونیک

تلفیق علوم مهندسی با هنر، رشته مهندسی مکاترونیک (Mechatronics)، تلفیق سه رشته مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر

AD