۱۹ خانم اهل کلاته خیج (شهری در نزدیکی شاهرود) یک خانه ویرانه را که به آغل گوسفندان تبدیل شده بود بازسازی کرده و از آن یک اقامتگاه بومگردی زیبا ساختند. www.nikru.ir

AD