گردشگر آلمانی در اقامتگاه بومگردی ارگ رادکان

گردشگر آلمانی (Christoph Rehage) درسفر پیاده ازچین به آلمان و پس از سپری کردن سه روز در " اقامتگاه بوم گردی ارگ رادكان "، از تجربه خود می گوید. https://www.iranecocamp.com

AD